. Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-refundacji-leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw [Proposed amendment to the act on the reimbursement of pharmaceuticals, foodstuffs with special nutritional use, and medical devices] Available from: https, 2017.

. Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-refundacji-leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw [Proposed amendment to the act on the reimbursement of pharmaceuticals, foodstuffs with special nutritional use, and medical devices] Available from: https, 2016.

D. Mientkiewicz and . Bird&bird, Radical changes to reimbursement policy in Poland Available from: https, 2017.

]. Aug, Available from: http://isap.sejm.gov.pl/Download? id=WDU20101070679&type=3

D. Pantak and . Zamówienia-publiczne-na-wyroby-medyczne, Public procurement of medical devices] Available from: http://wyrobymedycz neokiemtemidy.pl/zamowienia-publiczne-na-wyrobymedyczne, 2015.

. Zakupy-grupowe-nie-takie-straszne and . Czyli-szpitale-szukaj?-oszcz?dno?ci, Group tenders not as difficult as they seem ? the hospitals are looking to generate savings] Available from: http://www.rynekz drowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Zakupy-grupowe-niet a k i e -s t r a s z n e -c z y l i -s z p i t, 2016.

M. Zdrowia and . Poziomy-odp?atno?ci, Available from: http://www.mz. gov.pl/leki, 2017.

P. Kawalec, A. Sagan, and E. Stawowczyk, Implementation of the 2011 Reimbursement Act in Poland: Desired and undesired effects of the changes in reimbursement policy, Health Policy, vol.120, issue.4, pp.356-361, 2016.
DOI : 10.1016/j.healthpol.2016.02.010

M. Zdrowia, Wyroby medyczne wydawane na zlecenie [Medical devices available on special prescription] Available from: http://www.mz. gov.pl/leczenie/przedmioty-ortopedyczne-i-srodkipomocnicze, 2017.

J. Janik and . Rynekaptek, Zmiany w refundacji wyrobów medycznych: na pocz?tek -?rodki absorpcyjne [Changes to the reimbursement of medical devices begin with continence pads], 2016.

E. Furtak and . Wyborcza, Zmiany w refundacji wyrobów medycznych [Changes to medical device reimbursement

. Polmed and . Niepewno??-na-rynku-wyrobów-medycznych-na-zlecenie, Uncertainty related to the market of medical devices available on special prescription] Available from: https, 2016.

T. Sta?kiewicz and . Poland, Rz?d zarzyna refundacj? wyrobów medycznych Pacjenci skazani na chi?skie pieluchomajtki [The government is killing the reimbursement of medical devices. Patients are forced to use Chinese continence pads] Available from: http://innpoland.pl/129505,rzad-wywraca-system- refundacji-wyrobow-medycznych-pacjenci-skazani-nachinskie-pieluchomajtki

. Tourmedica, Planowane zmiany w refundacji wyrobów medycznych -co oznaczaj? dla pacjentów? [Proposed changes to the reimbursement of medical devices what do they mean for patients?]. [cited Available from: https://www.tourmedica.pl/blog/plano wane-zmiany-w-refundacji-wyrobow-medycznych-cooznaczaja-dla-pacjentow, 2017.

R. Ministra-zdrowia-z-dnia, w sprawie wysoko?ci op?at za z?o?enie wniosków w zakresie refundacji leku, ?rodka spozywczego specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego, wyrobu medycznego, lub za ich uzupe?nienie [Decree of the Minister of Health of . . .. concerining the amount of fees payable for submitting a reimbursement application for a drug, medical device or foodstuff with special nutritional use, or for amending such an application] Available from: https, 2017.

A. European-medicines, Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) [cited, 2017.

T. Gammie, C. Lu, and Z. Babar, Access to Orphan Drugs: A Comprehensive Review of Legislations, Regulations and Policies in 35 Countries, PLOS ONE, vol.8, issue.1, p.140002, 2015.
DOI : 10.1371/journal.pone.0140002.s004

Z. Dyrektora-departamentu-polityki-lekowej-i-farmacji and E. Warmi?ska, Uzasadnienie [Commentary to the proposed amendment to the act on the reimbursement of pharmaceuticals, foodstuffs with special nutritional use, and medical devices], 2017.

. Rynekaptek, Nawet 2 mln Polaków skorzysta ze zmian w refundacji chorób rzadkich [Up to 2 million Poles will benefit from the changes of reimbursement in orphan indications], 2016.

. Rynekaptek, Pacjenci: w kwestii refundacji leków na choroby rzadkie bez zmian [Patients: no change to the reimbursement in orphan indications] Available from, 2016.

S. Info, Kto ustala Program Szczepie? Ochronnych w Polsce? [Who establishes the national vaccination programme in Poland, 2017.

S. Info, Jakie szczepienia nale?? do grupy szczepie? zalecanych w 2017 roku? [What vaccines are recommended in 2017, 2017.

. Rynekaptek, MZ: szczepionki z cenami urz?dowymi b?d? korzystniejsze dla pacjenta [MoH: fixed pricing of vaccines will benefit patients] Available from, 2016.

. Rynekaptek, pl INFARMA o propozycjach zmian w ustawie refundacyjnej [INFARMA on the proposed changes to the reimbursement act], 2016.

M. Zdrowia, Lista leków refundowanych ? obwieszczenia Ministra Zdrowia [The list of reimbursed drugs ? Announcements of the Minister of Health]. [cited 2017Feb] Available from

E. Warmi?ska, Changes in pharmaceutical reimbursement What to expect next year? 11th International Symposium Evidence-Based Health Care, 2016.

P. B?aszczyk and . Rynekaptek, Koszty lepszego dost?pu do farmakologii ponios? producenci leków generycznych [Generics manufacturers will bear the costs of improved access to pharmacological treatments] Available from, 2017.

E. Poland, Access to innovative cancer drugs in Poland in comparison with selected European Union countries and Switzerland Available from: https, 2015.

. Mgr and . Farm, Sztywna mar?a na eksport i zmiana mar? aptek [Fixed export margins and changes to retail margins] Available from: http://mgr.farm/con tent/sztywna-marza-na-eksport-i-zmiana-marz-aptek, 2017.

. Rynekaptek, Czy sztywne mar?e dla hurtowni powstrzymaj? wywóz leków? [Will fixed wholesale margins prevent export of drugs from Poland?] Available from, 2016.

P. Mi?czy?ski, L. Kostrzewski, . Wyborcza, and . Biz, Firmy maj? nowy sposób eksportu leków z Polski PiS my?li o aptekach tylko dla aptekarzy [Companies have found a new way of exporting drugs from Poland PiS is thinking of permitting only pharmacists to own a pharmacy] Available from: http://wyborcza. biz/biznes/1,147743,20380059,firmy-maja-nowy-sposob- e k s p o r t u -l e k o w -z -p o l s k i -p i s -m y s l i -o, 2016.

. Rynekaptek, Wywóz leków z Polski nadal ma si? dobrze [Export of drugs from Poland is still doing well